top of page

Wat is Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek?

Er mag van een werkgever worden verwacht, dat deze voor arbeidsomstandigheden en werkzaamheden zorgt, die veilig zijn, en dus niet schadelijk voor de gezondheid van de medewerkers binnen de organisatie. Echter kunnen niet alle risico’s altijd worden weggenomen. Dan rijst de vraag of, en welke effecten deze risico’s kunnen hebben op de gezondheid van de werknemer binnen de organisatie.

 

Deze risico’s kunnen middels een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in kaart worden gebracht en kan er eventueel preventief worden gehandeld. Ook kan er beter worden ingespeeld op bijvoorbeeld verzuim, wat natuurlijk voor elke werkgever interessant is. Wanneer een werknemer een goede gezondheid heeft, zal deze op de werkvloer beter presteren en minder verzuimen.

Voorbeeld:

Onderzoek op een werkvloer waar gebruik wordt gemaakt van machines voor bijvoorbeeld houtbewerking, wees uit dat er een oud apparaat aanwezig is. Er wordt door deze machine, ruim meer geluid geproduceerd dan 85dB. In vergelijking met een vorig gehooronderzoek, is gebleken dat het gehoor van de medewerker momenteel minder goed is. Zijn gehoor is dus achteruitgegaan en er is gebleken dat de ‘op maat gemaakte’ oordoppen van de medewerker, vervangen hadden moeten worden.

Waarom Preventief onderzoek?

Middels een preventief onderzoek, worden de eventuele arbeidsrisico’s en mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de medewerker, in kaart gebracht. Iedereen is anders, zo verschilt ook per persoon de belastbaarheid. Hierdoor is ook het gezondheidsrisico voor iedere werknemer verschillend. Hier gaat het om een combinatie van de persoonlijke belastbaarheid van de werknemer en de belasting die de functie met zich meebrengt. U kunt zich voorstellen dat de belastbaarheid voor een secretaresse anders ligt dan de belastbaarheid onder bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Beide werknemers vergen dus een verschillende methode van onderzoeken.

Praktijkvoorbeeld: Piloten zullen verplicht zijn om deel te nemen aan bijvoorbeeld periodieke oog testen. Voor medewerkers binnen het politiekorps zullen fysieke testen periodiek aan de orde zijn terwijl een docent niet verplicht is om deel te nemen aan periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken. De specifieke taak-eisen bepalen of men al dan niet verplicht is tot deelname.


Mocht de werknemer ervoor kiezen om wel deel te nemen aan een niet verplicht, arbeid gerelateerd onderzoek, dan is de werknemer niet verplicht om de resultaten hiervan te delen met de werkgever.

Waar staan preventie en monitoring voor?

Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken zijn een momentopname en kan nooit een garantie bieden als het draait om de algehele gezondheid van de werknemers. Echter krijgt het arbeidsgezondheidskundige onderzoek in de laatste jaren wel een steeds breder perspectief. Het accent komt tegenwoordig meer te liggen op preventie, in plaats van de focus te leggen op het monitoren van de gezondheid.

Medewerkers krijgen feedback over hun persoonlijke gezondheid op basis van allerlei verschillende tests. Ook zullen de medewerkers adviezen krijgen over het aanpassen van de leefstijl. Je kunt hierbij denken aan factoren zoals drinken, roken, beweging, (gezondere) voeding en bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé.

Hoezo vitaliteit op de werkvloer?

Tegenwoordig richt het arbeidsgezondheidskundige onderzoek zich niet meer alleen op aandoeningen die arbeid gebonden zijn. De vitaliteit en gezondheidsbevordering komt steeds meer onder de aandacht. Hiermee past het arbeidsgezondheidskundige onderzoek in de trend van de verschuiving van de focus. Waar de focus eerder voornamelijk lag op het reduceren van verzuim, wordt de focus nu meer gelegd op gezondheidsmanagement. Zo kunnen uw medewerkers, individueel advies krijgen over de leefstijl en over de werkwijze.

Wat zeggen de regels over arbeidsgezondheidskundig onderzoek?

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek pago, is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een bedrijfsarts van de ARBO-dienst. De ARBO-arts dient, om het bedrijf goed te leren kennen, toegang te hebben tot de gehele werkplek. Op deze manier kan de arts een volledig beeld krijgen van de belasting op het werk en van de arbeidsomstandigheden. Zowel de registratie van de uitkomsten, als het onderzoek, moeten voldoen aan de voorschriften zoals deze in het ARBO-besluit zijn opgenomen.

Voor de kosten van dergelijke onderzoeken geldt, dat de werkgever hier altijd verantwoordelijk is. De werkgever dient deze onderzoeken aan te bieden en geheel te bekostigen. Sommige (verzuim)verzekeraars zullen het aanbieden van dergelijke onderzoeken stimuleren. Denk hierbij aan het op zich nemen van een deel van de kosten van een arbeidsgezondheidskundig onderzoekje.

Voor de werkgever geldt, dat deze preventieve maatregelen dient te nemen als hiervoor aanleiding is na een onderzoek. Ook dient de werkgever een andere functie binnen het bedrijf te zoeken, als uit onderzoek is gebleken dat de gezondheid van de werknemer een andere functie vereist.

De ARBO-dienst legt de procedure van een onderzoek schriftelijk vast. Dit gebeurt door middel van het vermelden van de verschillende procedures en de werkwijze van het onderzoek vast te leggen. Ook wordt er vastgelegd welk onderzoek, wanneer plaats zal vinden en de wijze waarop de werknemer te horen krijgen, dat zij deel kunnen nemen aan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek pago.

Voor de resultaten van arbeidsgezondheidskundig onderzoeken geldt dat deze worden gedeeld met de werknemer, de bedrijfsarts en de huisarts. Enkel indien de resultaten van belang zijn voor de werkgever, zal deze inzage krijgen in de uitslagen van de onderzoeken. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden gedeeld met de werkgever, tenzij de werknemer hier schriftelijk mee instemt. In dit geval zal de werkgever de complete resultaten van de werknemer kunnen inzien.

Vooraf arbeidsgezondheidskundig onderzoeken

Het is voor beide partijen van belang dat er geen werk wordt uitgevoerd dat bepaalde bijzondere risico’s met zich mee kan brengen. Er zijn bepaalde groepen werknemers, waaraan de werkgever op voorhand de gelegenheid tot onderzoek aan dient te bieden. Dit geldt voor de volgende doelgroepen:

  • Medewerkers die beeldscherm-activiteiten uitvoeren;

  • Medewerkers die tijdens het uitvoeren van de functie, risico lopen om met asbest in contact te komen, of hieraan te worden blootgesteld;

  • Medewerkers die ploegendiensten, in het bijzonder, nachtdiensten gaan draaien;

  • Medewerkers die tijdens het uitvoeren van de functie, met biologische agentia of vinylchloridemonomeer in aanraking komen;

  • Jongeren die tijdens het uitvoeren van de functie, specifieke gevaren (kunnen) lopen.

Komt een medewerker niet goed door de keuring? Dan betekent dit niet altijd dat de werknemer een bepaalde functie niet mag uitoefenen. Brengt de functie gevaren voor de gezondheid, of zelfs het leven van de medewerker met zich mee, dan kan een dergelijk verbod wel gelden. Dit zou dus betekenen dat de medewerker de functie niet mag uitoefenen.

Wat zijn de regels bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek?

Elke medewerker heeft recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bij een dergelijk onderzoek zal de focus voornamelijk liggen op eventuele risico’s die bij een risico-inventarisatie en evaluatie naar voren zijn gekomen. Hierbij kunt je bijvoorbeeld denken aan medewerkers die worden blootgesteld aan een hoge geluidsdosis.

Voor medewerkers/werknemers die worden blootgesteld aan bepaalde risico’s op de werkvloer geldt dat zij uitgebreider worden onderzocht en zal het onderzoek frequenter plaatsvinden. De omvang en frequentie van de onderzoeken is bij bepaalde beroepen vastgelegd bij de wet, of in een CAO. Hierbij gaat het om verplichte onderzoeken. De medewerker dient hier dus altijd aan mee te werken. Bij de niet verplichte onderzoeken zal er in overleg met de ondernemingsraad, afspraken worden gemaakt over de omvang en frequentie van de onderzoeken.

PAGO onderzoek

Volgens de ARBO-wet heeft elke werknemer het recht om periodiek deel te nemen aan een onderzoek. Tijdens dit PAGO-onderzoek wordt er gekeken naar de gezondheid van de medewerker, in relatie tot het beroep. Deze keuringen worden een PAGO genoemd en dit staat voor Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen aanleiding zijn om de Risico-inventarisatie evaluatie aan te scherpen en geven inzicht in de actuele bedrijfsrisico’s op de werkvloer. Dit maakt, dat het PAGO uitermate interessant is voor de ondernemingsraad. Deze kan hier namelijk op reageren door bijvoorbeeld bepaalde risicofactoren te verbeteren en ook om het algemene ARBO-beleid te verbeteren.

Wat is een PAGO onderzoek?

Men verwart een PAGO vaak met een PMO. Het verschil is echter dat bij een PAGO, voornamelijk de focus wordt gelegd op de gezondheid in relatie tot het beroep. Bij een PMO wordt er gekeken naar de algehele gezondheid.

Bij een PAGO zou u dus kunnen denken aan een slechte werkhouding die voor lichamelijke klachten zorgt. Een ander voorbeeld hiervan kan gehoorschade zijn, omdat er met luidruchtige machines wordt gewerkt en de otoplastieken niet op tijd worden vervangen. Een PAGO richt zich dus eigenlijk enkel op risico’s voor de gezondheid van de medewerker, die iets te maken hebben met het beroep dat wordt uitgeoefend.

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde PMO-onderzoeken. Deze onderzoeken kijken namelijk beter en uitgebreider naar de algehele gezondheid van de medewerker. Hierbij wordt ook gekeken naar de leefstijl van de medewerker. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de arbeid gerelateerde gezondheid en of risico’s. Een PMO-onderzoek kan ook inzetten op interventie en of preventieve maatregelen, indien nodig.

Is een PAGO-onderzoek verplicht?

Het is voor een medewerker niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO onderzoek. Staat een PAGO onderzoek in de CAO of is dit vastgelegd in een specifieke wet, dan is het voor de medewerker wel verplicht om mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Voor bepaalde beroepen gelden deze verplichting, met het oog op specifieke risico’s in verband met de functie. Denk hierbij aan functies binnen de brandweer, een beroepschauffeur of bijvoorbeeld personeel binnen de ambulancezorg. Ook een piloot zal mee moeten werken aan bijvoorbeeld een periodieke oog test. Wanneer een piloot verminder zicht heeft, of een beroepschauffeur vermoeid is, zorgt dit voor gevaar voor de passagiers. Voor personeel bij de politie geldt bijvoorbeeld dat deze onder hoge druk staan en werkzaamheden moeten uitvoeren die van levensbelang kunnen zijn. Een politieagent moet constant alert zijn, het is daarom erg belangrijk dat deze medewerkers fit zijn en geen klachten ervaren.

Door wie wordt een PAGO onderzoek uitgevoerd?

Een PAGO onderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijfsarts, of door de ARBO-dienst. De werkgever is verplicht om hiervoor een arbo-deskundige in te schakelen, en mag dit dus niet zelf uitvoeren. De meeste bedrijfsartsen zijn in dienst van bij arbodienst, maar er zijn ook zelfstandige bedrijfsartsen.

Voor het regelen van bepaalde ARBO-zaken, is het voor een organisatie verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Denk hierbij aal zaken zoals medische onderzoeken en keuringen en verzuimbegeleiding.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoeken PMO

Bij een PMO-onderzoek, wordt er breder gekeken naar de algehele gezondheid van de werknemer. Er wordt dus ook aandacht besteedt aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de medewerker, evenals de leefstijl. Hierbij wordt er dus gekeken of de werknemer rookt, drinkt, voldoende beweging krijgt en dergelijke.

Voor een PMO-onderzoek geldt, dat deze altijd vrijwillig is. De medewerker is dus niet verplicht om deel te nemen aan deze Periodiek Medische Onderzoeken.

Een PMO-onderzoek, kan in tegenstelling tot een PAGO-onderzoek ook interventiegericht zijn. Een PAGO-onderzoek is echt enkel een onderzoek en het PMO kan dus meer gericht zijn op interventie zoals een coach voor het stoppen met roken, advies op het gebied van voeding in verband met obesitas en bijvoorbeeld advies voor een betere conditie. Een PMO-onderzoek is vaak een onderdeel van een duurzaam programma voor de inzetbaarheid onder het personeel, of bijvoorbeeld een vitaliteits- en gezondheidsbeleid.

Hoe vaak moeten Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken worden uitgevoerd?

De wet heeft vastgesteld dat u, als werkgever, verplicht bent om een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Wat er echter niet is vastgesteld, is de frequentie waarin deze onderzoeken moeten gebeuren.

Als werkgever mag je zelf bepalen hoe vaak je een dergelijk onderzoek aan wil bieden. Dit kun je baseren op de gezondheidsrisico’s van het werk, en de aard van het werk. Overleg hierover met Jijgezond kan natuurlijk ook.

In sommige beroepen zal de frequentie van een medisch onderzoek zijn opgenomen in de CAO. In deze gevallen bent u verplicht om zich aan deze frequentie te houden. Een frequentieplicht zult u veelal zien bij beroepen met een hoger gezondheidsrisico.

Als werkgever, kun je bijvoorbeeld op basis van de risico- inventarisatie en evaluatie, de nodige frequentie voor medische onderzoeken binnen jouw organisatie opmaken.

bottom of page